Algemene voorwaarden

shutterstock 1841760826
0 +
Leerlingen
0 +
Geslaagd
0 +
Jaar ervaring

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de bijbehorende betekenis gebruikt:

 1.1. Abonnement: Een regeling waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod. 

1.2. Educatieve Dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling. 

1.3. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen de Opleider en de Cursist (de werkgever of diens werknemer, rechtsopvolgers van de werkgever, of een zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) met betrekking tot een educatieve dienst.

 1.4. Opleider: Een private opleider / trainingsbureau die lid is van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de educatieve diensten aanbiedt op Sodrive Academie (www.sodriveacademie.nl).

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing op de educatieve diensten van de Opleider op Sodrive Academie (www.sodriveacademie.nl). Door gebruik te maken van de educatieve diensten stemt de Cursist in met deze algemene voorwaarden. 

2.2. Indien de Opleider ervoor kiest om deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, gelden deze voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen de Cursist en de Opleider.

Artikel 3 – Aanbod 

3.1. De Opleider brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uit.

Artikel 4 – Overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Cursist. Een overeenkomst wordt geacht aanvaard te zijn wanneer er volledige wilsovereenstemming bestaat over de inhoud en de uitvoeringscondities tussen de Opleider en de Cursist. 

4.2. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen feiten of omstandigheden zich voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke wilsovereenstemming. In dat geval zullen de Opleider en de Cursist tijdig overleg plegen om de afspraken aan te passen.

Artikel 5 – Annulering – beëindiging van de overeenkomst 

5.1. De Cursist kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider zal de Cursist een bevestiging van de annulering toesturen.

Artikel 6 – Auteursrechten 

6.1. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. 

6.2. Op alle door de Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software, rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. Deze zaken mogen niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Opleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien.

Artikel 7 – Prijswijzigingen 

Indien er binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst, een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Levering 

8.1. Lesmateriaal: De Opleider zal het lesmateriaal tijdig aan de Cursist leveren. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

9.1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan de redelijke verwachtingen van de Cursist. 9.2. Indien de Cursist zijn verplichtingen niet nakomt, is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt, mag de Cursist zijn verplichtingen opschorten. Op het moment van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

9.3. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als de Cursist tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

9.4. Indien één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling 

10.1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Opleider aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of door betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

10.2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Cursist – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

10.3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van de Cursist verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst is voldaan.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling 

11.1. Indien de Cursist niet tijdig betaalt, raakt hij/zij in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. 

11.2. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen, alsmede de overige kosten, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – Opschorten 

12.1. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het bepaalde in artikel 15 en 16, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer 

13.1. Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en de Cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. 

13.2. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die de Cursist heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid 

14.1. Alle door de Cursist verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. 

14.2. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten 

15.1. De Opleider heeft de intentie om vragen of klachten van de Cursist zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Artikel 16 – Geschillenregeling 

16.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 

16.2. De Opleider en de Cursist zullen trachten om geschillen in goed overleg op te lossen. Indien dit niet lukt, kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 

16.3. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden, alsmede van de gedragscode, wordt door de NRTO bevorderd door het onderzoeken van klachten en het nemen van maatregelen bij geconstateerde inbreuken. Indien de Cursist van mening is dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, kan hij/zij deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.